P O D A Ř I L O  S E  V  P R O S T Ě J O V Ě
Od r. 1998 jsem byla dvě volební období místostarostkou města Prostějova se zodpovědností za sociální oblast, školství a kulturu. Tak jako nyní i v lokální politice jsem se vždy snažila vyslyšet a naplňovat potřeby občanů našeho města.
Byla jsem například iniciátorkou vzniku Radničních listů. Dodnes je dostává do schránky každá rodina a jsou významným komunikačním prostředkem mezi radnicí a občany města.
Stála jsem také u zrodu projektu Zdravé město. Platformy, díky které mohou občané města na pravidelných veřejných setkáních vznášet připomínky, podněty a návrhy, jejichž naplnění zvýší kvalitu života v našem městě. Na základě podnětů občanů tak vzniklo v Prostějově jedno z prvních sociálních družstev v ČR - chráněná dílna, která umožňuje trvalé pracovní uplatnění desítkám lidí se zdravotním postižením.
Potřeby obyvatel stály i u zrodu domovinky pro denní pobyt seniorů, která vznikla ve spolupráci města a neziskové organizace. Obdobně byl iniciován vznik Mateřského centra, které provozuje také nezisková organizace. V obou případech se jedná o sociální služby, které využívají obyvatelé města doposud.
Na pozici místostarostky města jsem se zasadila i o výstavbu 99 bytových jednotek DPS i o první revitalizaci sídlištní lokality Hloučela. Také se mi podařilo prosadit osvětlení městského rybníka, díky kterému vzniklo ojedinělé přírodní kluziště přímo v centru města. Dále vybudovat novou tradici společných oslav konce nového roku na prostějovském náměstí.
Bylo by možné jmenovat další konkrétní příklady, kterými jsem svým dílem přispívala k rozvoji města.
P O D A Ř I L O  S E  V  S E N Á T U
V Senátu působím od roku 2006, kdy jsem získala důvěru občanů, a pracuji ve Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, který je mi díky mé původní profesi zdravotní sestry blízký.
Senátor je však člověk, jehož hlavní činností je vytvářet legislativní rámec. Byla jsem proto zpravodajkou 17 zákonů, např. zákona o zaměstnanosti, zákona o důchodovém spoření, zákoníku práce či občanského zákoníku. Také jsem spoluautorkou zákona o loteriích a jiných podobných hrách, který umožňuje obcím regulaci hazardu a novely zákona o sociálních službách. V zákonu o zdravotních službách jsem podpořila zrušení souhlasu obou rodičů s přístupem ke zdravotní péči. Před krátkým časem jsem předložila návrh, kterým se omezuje platební funkce sKarty pouze na oblast dávek pomoci v hmotné nouzi a současně zachovává bezplatné všechny funkce karty sociálních systémů pro jejího držitele.
Ovšem i během své práce v Senátu se snažím prospívat regionu, za který jsem byla zvolena. Proto mají zástupci mého regionu otevřené dveře nejen v mé kanceláři, ale i v Senátu jako instituci. Senátních seminářů ( k rozpočtovému určení daní, myslivosti nebo k reformě kojeneckých ústavů) se tak účastnili i odborníci z našeho regionu. Desítkám škol, klubů a neziskových organizací z Prostějovska a Kojetínska jsem zajistila prohlídku Senátu spojenou s besedou. V sídle Senátu pořádám vernisáže, kde je prezentován nejen náš region či město, ale i umělecká díla jeho obyvatel.
P O D A Ř I L O  S E  V  R E G I O N U
Po celou dobu své senátní práce jsem nápomocna malým i velkým obcím při hledání alternativních finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborníky pomáhám obcím získávat potřebné informace a rady, kde a jakou formou se mohou o dotace ucházet. Do dnešního dne využilo této možnosti na 50 potencionálních žadatelů.
Takto se například podařilo získat dotace na projekt sportovního areálu E. Valenty v Prostějově, na vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v Brodku u Přerova, na vybudování chodníků v obci Niva, na výstavbu dětského a víceúčelového hřiště a opravu obecního úřadu v Obědkovicích a řadu dalších.
Spolupracuji také se Sdružením na ochranu nájemníků, které pomáhá lidem s orientací v bytové problematice, zvláště pak v případech bytových družstev. Jednotlivým bytovým družstvům jsem pak pomohla s vyplácením slíbených dotací.
Nezapomínám ani na neziskový sektor. Nejsem rovněž lhostejná k existenčním problémům běžných občanů a dle potřeby pomáhám při jejich řešení.
Podrobné informace o mých regionálních a senátních aktivitách a moje komentáře k aktuálním událostem, naleznete na těchto webových stránkách
N O S N Á   T É M A T A   A O CO SE V JEJICH RÁMCI ZASADÍM
Politiku a mé působení v ní jsem vždy vnímala jako určitou formu služby. Proto jsem po celá léta v pravidelném kontaktu se svými voliči a nejen s nimi. Snad každý týden hovořím s lidmi na nejrůznějších akcích a setkáních. V rámci svých možností se snažím poskytnout těm nejpotřebnějším podporu a konkrétní pomoc, ale současně vidím, že některé z událostí, které občany postihují, by mohly být eliminovány lepší legislativou. Ráda bych se proto věnovala zejména těmto tématům:

Ochrana občana - spotřebitele v obchodním styku - Kupující musí mít záruku, že zboží, které kupuje je odpovídající kvality. Nemůžeme připustit, aby lidem byly prodávány závadné potraviny, zdravotně závadné hračky a podobně. Zabránit tomu nemůžeme pouze mnohdy směšnými pokutami, ale důslednou kontrolou a jasnými normami, platnými pro všechny výrobce i dovozce.

Nezákonné počínání exekutorů - Ano, samozřejmě platí, že všichni musíme své dluhy platit. Každý dlužník však musí být průkazně vyzván k úhradě. Samotnou exekuci vnímám až jako poslední instanci. Poplatky za exekuci musí mít stanovenu maximální hodnotu v závislosti na výši dluhu a nikoliv dle vůle a potřeb exekutorů. Budu se nadále zasazovat o přijetí přísných pravidel regulujících exekuční nadvládu, což úzce souvisí se zastavením další, skryté privatizace státní moci.

Lichva - V době krize se stále častěji objevují firmy a jednotlivci, kteří zneužívají tíživé situace a neznalosti lidí. S využitím mezer v zákoně uvádějí občany v omyl a získávají tak nepřiměřený finanční nebo majetkový profit. Přivádějí lidi do chudoby, totální existenční a osobní krize. Jen pro příklad. V měsíci květnu bylo soudy vyhlášeno téměř 1 600 insolvencí, což je o 64% více, než ve stejném období v roce minulém! Proto je nutné přísné vymezení zákonných pravidel proti lichvě.
C O  J E Š T Ě  T R Á P Í  O B Č A N Y  V SENÁTNÍM OBVODĚ A JAKÉ VIDÍM ŘEŠENÍ
Nezaměstnanost - Ta sice v květnu mírně klesla na 9,2 procenta, ale stále značně převyšuje celorepublikový průměr, který činí 8,2 procenta. Alarmující je i stále se zvyšující podíl mladých lidí a lidí nad padesát let mezi nezaměstnanými. V případě Prostějovska ke zvýšení nezaměstnanosti přispěl pád velkých průmyslových zaměstnavatelů.
Moje řešení: Přivést do regionu pomocí výhodných podmínek nové zaměstnavatele a naopak pomáhat těm stávajícím, aby výrobu udrželi. Připravit nástroje aktivní podpory zaměstnavatelů, včetně podpory tolik opomíjené sociální ekonomiky.

Nedostatek prostředků pro investice do infrastruktury – s problémem se potýkají zvláště menší a střední obce.
Moje řešení: Chceme-li tradiční venkov udržet při životě, je třeba vytvořit i na vesnicích takové podmínky, aby se lidé nestěhovali do měst za prací a tradiční hanácká ves postupně nevymřela.

Nedostatečná propagace perel našeho regionu – Ta je spojená i s menší mírou připravenosti poskytovatelů turistických služeb. Proto turistický ruch netvoří zdaleka takou součást příjmů regionu, jaká by odpovídala jeho potenciálu.
Moje řešení: V mnohém nám mohou pomoci prostředky z Evropské unie. V následujícím programovém období musíme mnohem jasněji a stručněji vymezit pravidla pro jejich získání a naučit subjekty působící v cestovním ruchu, jak je získávat.